Thông tin liên lạc

Địa chỉ: Cộng hòa Bêlarut, Borisov, st. Chapaeva 64, 222518

Địa chỉ liên hệ của Tổng giám đốc và các cấp phó của ông được trình bày trong phần Quản lý công ty

BỘ PHẬN BÁN HÀNG
Trưởng phòng tiêu thụ sản phẩm
LEMESHEV Evgheny Balerievich
Điện thoại/fax: +375(177) 76-86-06
E-mail: lev@borimed.com
Trưởng phòng tiêu thụ sản phẩm tại nước ngoài
KOTOVICH Oleg Yurevich
Điện thoại/fax: +375(177) 73-35-30
E-mail: kot@borimed.com
BỘ PHẬN TIẾP THỊ
Trưởng phòng tiếp thị
KIRIKOVICH Natalya Yakovlevna
Điện thoại: +375(177) 76 71 96
Điện thoại: +375(177) 76 97 63
Điện thoại/fax: +375(177) 73 11 48
E-mail: kny@borimed.com
Tổng giám đốc
MITROFANOV Ihor Aleksandrovich
Phòng tiếp đón:
Điện thoại: +375 (177) 73 22 61
Địa chỉ của chúng tôi trên bản đồ